Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BULLZEYE
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 61146064

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen, opdrachten, trainingen en diensten van Bullzeye. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.Bullzeye.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Bullzeye en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Bullzeye. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens van de administratie van Bullzeye beslissend;
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Bullzeye niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Bullzeye is bevestigd;
1.5. De gedrag- en beroepsregels van Bullzeye maken deel uit van deze voorwaarden. Bullzeye staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar coaching trajecten en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Bullzeye constant te respecteren.

Artikel 2. AANBIEDINGEN / OFFERTE
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Bullzeye de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Bullzeye er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
2.2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Bullzeye desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Bullzeye en deze algemene voorwaarden;
2.3. De aanbieding / offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste honorarium of dat de opdracht zal geschieden op gewerkte tijdseenheid;
Aangenomen honorarium; Het verrichten van de opdracht, welke tussen de wederpartij en Bullzeye is overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
Gewerkte tijdseenheid: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;
2.4. Indien de wederpartij met betrekking tot hetzelfde project niet alleen aan Bullzeye maar ook aan andere een offerte vraagt, dient wederpartij Bullzeye hierover vooraf te informeren;
2.5. Een offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens. Indien door of vanwege wederpartij verstrekte informatie - naar achteraf blijkt - een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is Bullzeye gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te her berekenen. Bullzeye kan alsdan de offerte op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan de wederpartij.

Artikel 3. GEHEIMHOUDING
3.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Bullzeye of haar bedrijf, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
3.2. Bullzeye zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Bullzeye tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Bullzeye daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;
3.3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Bullzeye en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd.

Artikel 4. OVEREENKOMST
4.1. Bullzeye neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap;
4.2. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;
4.3. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, dient de wederpartij voor beëindiging daarvan, een opzegtermijn van een maand in acht te nemen. Deze opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden door de wederpartij;
4.4. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bullzeye de wederpartij hierover tevoren inlichten;
4.5. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, komt de oorspronkelijk overeengekomen tijd te vervallen.

Artikel 5. HONORARIUM / PRIJZEN
5.1. Alle prijsopgaven en het honorarium welke Bullzeye in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW, exclusief reiskosten en andere op de overeenkomst vallende kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
5.2. Het honorarium van Bullzeye is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
5.3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk - vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden.
5.4. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enige schade;
5.5. In geval van telefonisch of digitaal coachen e.d. zijn de telefoonkosten voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bullzeye factureert aan wederpartij in segmenten van 10 minuten;
5.6. Reiskosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. BETALING
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen;
6.2. Bullzeye factureert 10% van het totaalbedrag voor aanvang van het coaching traject/training, vervolgens 40% van het totaalbedrag bij aanvang van het coaching traject/training en tenslotte 50% van het totaalbedrag na afloop, tenzij anders is overeengekomen;
6.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
6.4. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is Bullzeye gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;
6.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Bullzeye alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
6.6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet-tijdige nakomen is Bullzeye dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
7.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Bullzeye de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;
7.3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer:
- er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bullzeye kan worden toegerekend;
- de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Bullzeye tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- de wederpartij Bullzeye niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. Bullzeye zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Bullzeye kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
8.2. Bullzeye is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Bullzeye;
8.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Bullzeye aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bullzeye worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bullzeye zijn verstrekt, heeft Bullzeye het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;
8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bullzeye de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING
9.1. Bullzeye is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Bullzeye ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
9.2. Voorts is Bullzeye bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bullzeye op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bullzeye de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
9.4. Bullzeye behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Bullzeye is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Bullzeye zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bullzeye is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Bullzeye namens wederpartij zijn ingeschakeld;
10.2. De aansprakelijkheid van Bullzeye voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de factuur. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Bullzeye van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap;
10.3. Wederpartij is gehouden Bullzeye te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Bullzeye ten behoeve van wederpartij;
10.4. Bullzeye sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door Bullzeye verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Bullzeye;
10.5. Bullzeye kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de door haar uitgebrachte adviezen;
10.6. Bullzeye is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele vervolgschade.

Artikel 11. OVERMACHT
11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bullzeye geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bullzeye niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bullzeye worden daaronder begrepen;
11.3. Bullzeye heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bullzeye haar verplichtingen had moeten nakomen;
11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
11.5. Voor zover Bullzeye ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bullzeye gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. RECLAMES
12.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden (trainingen) dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden (trainingen) te worden gemeld aan Bullzeye. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Bullzeye zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bullzeye in staat is adequaat te reageren;
12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Bullzeye de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bullzeye te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
12.4. Reclame is niet mogelijk indien:
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bullzeye;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Bullzeye (zowel financieel of anderszins op aantal deelnemers geënte bijeenkomst) heeft voldaan.

Artikel 13. ANNULERING (Cursus)
13.1. Onafhankelijk van het aantal deelnemers, heeft de wederpartij kosteloos het recht vier weken voorafgaande aan de cursus deelname aan de opdracht/cursus te annuleren per aangetekend schrijven;
13.2. Indien minder dan vier weken voorafgaande aan de cursus door de wederpartij een annulering wordt verricht, dient de wederpartij het volledige cursusbedrag te voldoen;
13.3. Annulering door de wederpartij wordt vermeerderd voor zoveel nodig met eventuele door Bullzeye ten gevolge van de annulering geleden schade;
13.4. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigd of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;
13.5. Wanneer een deelnemer (bij bijvoorbeeld een assessment) verhinderd is, is het toegestaan dat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een vervanger.

Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Bullzeye behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde materialen en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Bullzeye ter zake rechthebbende is.

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
16.1. De vestigingsplaats van Bullzeye is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Bullzeye moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bullzeye is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bullzeye gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
17.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
17.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.